Spravedlivým přichází spása od Hospodina

Skrýt akordy
R:  D Spravedlivým přichází   D 2 spása
od   D Hospodi D 2 na.
1.  E m Doufej v   Hospodina a   čiň   E 4 dobro,
pak budeš   E m přebývat v   zemi a   těšit se   E 4 klidu.
E m Raduj se   v   E 4 Hospodinu a   dá ti,
po čem   E m touží tvé   E 4 srdce.
2.  Hospodin pečuje   o život   bezúhonných,
dědictví jejich   přetrvá věky.
Nebudou zahanbeni   v dobách   neštěstí,
nasytí se   ve dnech   hladu.
3.  Chraň se   zlého a   čiň dobré,   a přežiješ   věky,
neboť Hospodin   miluje spravedlnost,
neopouští svoje   zbožné. Zločinci   však zajdou,
potomstvo bezbožníků   bude vyhlazeno.
4.  Spravedlivým přichází   spása od   Hospodina,
v dobách   tísně je   jim útočištěm.
Hospodin jim   pomáhá a   je vysvobozuje,
bezbožníků je   zbavuje a   chrání,
protože se   k němu   utíkají.
Zpěvník ProScholy.cz 2024