Libor Mutislav Janošec

autor
Skupiny: Chapela
Autorské písně
Ať nám Hospodin žehná (Svatební žalm)
Blahoslavení chudí v duchu
Bože, buď milostiv a žehnej nám
Chci Tě oslavovat, Hospodine
Chvalme Pána, vzývejme Ducha
Děkujte Hospodinu
Duchu Svatý, přijď (Sestup mezi nás)
Duše má chval Hospodina
Haleluja spasení
Hledejte Pána, ubožáci, a vaše duše bude žít
Hospodin je mé světlo a má spása
Hospodin je milosrdný a milostivý (Žalm 103)
Hospodinovy předpisy jsou správné (Žalm 19)
Jásejte Bohu, všechny země (Žalm 66)
Jen v Bohu odpočívej, duše má
Má duše Tě velebí
Miluji Tě Hospodine, má sílo
Ochraň mě, Bože, neboť se k Tobě utíkám (Žalm 16)
Oslavujme Pána našeho
Pán dá požehnání (Žalm 29)
Spravedlivým přichází spása od Hospodina
Svou sílu hledejte u Pána
Teď je ten čas
Tobě patří dík (Vzdávám díky a zpívám chválu svou)
Uzřely všechny končiny země
Velebím
Vládni mi (Pomoz mi otevřít Ti vše)
Zaradoval jsem se, když mi řekli (Žalm 122)
Zpěvník ProScholy.cz 2024