Libor Mutislav Janošec

autor

Skupiny: Chapela
Autorské písně
Ať nám Hospodin žehná (Svatební žalm)
Blahoslavení chudí v duchu
Bože, buď milostiv a žehnej nám
Chci Tě oslavovat, Hospodine
Chvalme Pána, vzývejme Ducha
Děkujte Hospodinu
Duchu Svatý, přijď (Sestup mezi nás)
Duše má chval Hospodina
Haleluja spasení
Hledejte Pána, ubožáci, a vaše duše bude žít
Hospodin je mé světlo a má spása
Hospodin je milosrdný a milostivý (Žalm 103)
Hospodinovy předpisy jsou správné (Žalm 19)
Jásejte Bohu, všechny země (Žalm 66)
Jen v Bohu odpočívej, duše má
Má duše Tě velebí
Miluji Tě Hospodine, má sílo
Ochraň mě, Bože, neboť se k Tobě utíkám (Žalm 16)
Oslavujme Pána našeho
Pán dá požehnání (Žalm 29)
Spravedlivým přichází spása od Hospodina
Svou sílu hledejte u Pána
Teď je ten čas
Tobě patří dík
Uzřely všechny končiny země
Velebím
Vládni mi (Pomoz mi otevřít Ti vše)
Zaradoval jsem se, když mi řekli (Žalm 122)
Zpěvník ProScholy.cz 2023