va neš kte Ty 1. ko, lás Bo ží jež věč na, svě ty tmou ča na do z věč su je di ná, ty ty tvo řit u sta neš, ne ce o ho lu bi ce á sku teč přijď, ná; mu byl své nu nů, zr ca dlem když tvůj dech, na svět če ka srd ce všech. a jak ce če srd
Skrýt akordy
  Vstup
1.  Ty Boží   lásko, která   vaneš
tmou času   z věčna   do věčna,
jež světy   tvořit neustaneš,
ty jediná,   ty skutečná;
přijď, holubice   oceánů,
když zrcadlem   byl svému   Pánu
svět čekající   na tvůj   dech,
jak čeká   srdce mé   a srdce   všech.
2.  Z archandělského   zvěstování
tys Boží   dívku zastínil,
já slyším   její přitakání
a na   něm toužím   mít svůj   díl:
aby se   ve mně   ledy hnuly,
abych byl   živ jen   po tvé   vůli,
o Kristu   svědčil v   skutcích svých,
jak chce   můj Pán   a Bůh   na nebesích.
Před evangeliem
3.  Ty hlase   Otcův u   Jordánu,
kdy Syn   se k   dílu ubíral,
mluv srdci   mému o   mém Pánu,
jak pro   mě žil   i umíral:
o tvůrčí   síle vody   křestné,
o lásce   Páně přebolestné,
o krvi   z kříže   proudící
nad mou   a nad   každou křtitelnicí.
Obětní průvod
4.  Na hoře   Tábor světlem   jsi byl,
když odkryl   Syn svou   Boží tvář,
a její   slávu věrným   slíbil,
až tmy   se všechny   změní v   zář.
Tak svědčí   světlo tvé   i nyní,
jak Boží   láska divy   činí,
když dary   brázd a   zemských rév
mění se   v skutečné   tělo a   krev.
Přijímání
5.  Ten, jenž   za nás   byl ukřižován,
mocí své   lásky z   mrtvých vstal,
proroky tvými   ohlašován,
nad smrtí   vítěz, živých   král.
Přichází k   těm, kdo   ze vší   síly
v moc   Boží lásky   uvěřili:
Přijměte Ducha   svatého,
vejděte do   slávy Otce   mého.
6.  Před světem   v bázni   shromážděni,
přátelé pravdy   jediné
doufají jen   v tvé   utěšení
a všechna   bázeň pomine.
Ty jsi   ta síla,   Duchu Boží,
kterou sám   Kristus do   nás vloží,
když tělem   svým a   krví svou
sytí svou   rodinu apoštolskou.
Závěr
7.  Ty jsi   ta hloubka   věčných moří,
bezpečná míra   svobody,
jsi moudré   slunce, které   hoří
nad Kristovými   národy.
A v   jeho záři   nepočaté
svítí nám   pravda církve   svaté.
Neustaň, Duchu   Boží, v   nás
být duchem   pokoje pro   všechen čas.
Zpěvník ProScholy.cz 2024