Tak Bůh miloval svět

Skrýt akordy
  Vstup
1.  Tak Bůh   miloval svět,
svět zraněný   a plný   běd,
že k   naší spáse   poslal Syna   svého
a Boží   Syn nám   zjevil Lásku   jeho,
již Trojjediný   Bůh nás   miluje,
Otec, Syn   i Duch,   dárce pokoje.
2.  Buď dík   Trojici vzdán,
buď Otec   dětmi milován,
i Syn,   jenž naším   bratrem je   a Pánem,
s ním   všichni smíme   volat v   Duchu Svatém
k Bohu   své „Abba“,   Otče, Pane   náš,
odpusť nám   hřích a   naše dluhy   smaž.
Před evangeliem
3.  Když Pán   hovoří k   nám,
kéž celým   bytím naslouchám!
On promlouvá   k nám   ústy Syna   svého,
Slovem, v   němž vane   moudrost Ducha   jeho.
Hovoří lidskou   řečí, vábí,   zve
nás k   účasti na   Božím životě.
Obětní průvod
4.  Než Pán   vrátil se   zpět,
modlil se   k Otci   za náš   svět,
přislíbil Ducha   pravdy srdcím   věrných
a plnost   Božích darů   nepřeberných.
Pán pravil:   „Vše, co   Otec má,   je mé,
Duch z   mého vezme   a vám   nabídne.“
5.  I my   neseme teď,
své skromné   dary, víno,   chléb.
Přijmi je   od svých   přátel, dětí   Božích,
jež s   důvěrou je   do tvých   rukou vloží.
Proměň chléb   v Tělo   své a   víno v   Krev,
nám lásku   Otce, Syna,   Ducha zjev.
Přijímání
6.  Kéž Bůh   Trojjediný
nás dětmi   světla učiní,
vždyť On   je Láska,   za pokrm   se dává
a jeho   milost nikdy   nepřestává.
Probuď v   nás hlad   a touhu   po tobě,
živ nás   a přetvářej   k své   podobě.
7.  Tak Bůh   miloval svět,
že v   nás chce   mít svůj   příbytek,
co Otec   stvořil, Kristus   zachraňuje,
plamenem Ducha   tříbí, oživuje.
Z nás   tvrdých kamenů   ty, Bůh   a Pán,
buduj svůj   příbytek a   chrám.
Závěr
8.  Kéž dík   Marii zní,
vždyť lidské   tělo přijal   z ní
ten, skrze   něhož vše   stvořeno bylo,
touží svým   Duchem dovršit   své dílo.
Též nás   Duch milostí   zastínit chce
a rozeslat   nás jako   svědky své.
9.  Hle, já   jsem s   vámi teď
a do   skonání věků   všech,
ať Otec,   Syn i   Duch dá   požehnání
těm, které   nezastaví pekla   brány.
Veškerá moc,   již Otec   svěřil mi,
kéž vládne   na nebi   i na   zemi.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0