Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech (Žalm 89)

2754

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Navěky chci   zpívat o   Hospodinových milostech.
1.  Smlouvu jsem   sjednal se   svým vyvoleným,
přísahal jsem   Davidovi, svému   služebníku:
Navěky zajistím   tvůj rod
a tvůj   trůn zbuduji   pro všechna   pokolení.
2.  Šťastný je   lid, který   dovede oslavovat,
chodí, Hospodine,   v záři   tvé tváře.
V tvém   jménu jásají   ustavičně
a honosí   se tvou   spravedlností.
3.  On mě   bude vzývat:   Ty jsi   můj otec,
můj Bůh   a skála   mé spásy.
Navěky mu   zachovám svou   milost,
má smlouva   s ním   platit nepřestane.
Zpěvník ProScholy.cz 2023