Zdeněk Pololáník

autor

Autorské písně
Aleluja, aleluja, aleluja. (Žalm 118)
Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. (Žalm 128)
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. (Žalm 33)
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. (Žalm 33)
Ať vejde Hospodin, on je král slávy! (Žalm 24)
Až budu ze země vyvýšen
Až se Kristus ukáže
Blahoslavení čistého srdce
Blahoslavení milosrdní (sv. Václav – communio)
Blahoslavit mě budou všechna pokolení
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. (Žalm 128)
Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. (Žalm 33)
Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. (Žalm 84)
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Žalm 22)
Bože, buď milostiv a žehnej nám! (Žalm 67)
Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země. (Žalm 72)
Buďte bdělí
Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. (Žalm 116)
Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. (Žalm 116)
Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. (Žalm 22)
Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. (Žalm 47)
Chci tě, oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. (Žalm 30)
Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený. (Ex 15)
Chléb a víno
Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. (Žalm 147)
Církev tě chválí a velebí
Den krátký je, noc dlouhá (Adventní hymnus)
Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Žalm 96)
Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Žalm 96)
Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Žalm 96)
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí (Žalm 122)
Dobré je chválit Hospodina. (Žalm 92)
Dobře je nám s Tebou, Pane
Duše má, chval Hospodina! (Žalm 146)
Hlas v nebi volá
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. (Žalm 40)
Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. (Žalm 29)
Hospodin jako král
Hospodin je milosrdný a milostivý. (Žalm 103)
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. (Žalm 23)
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. (Žalm 23)
Hospodin jim dal nebeský pokrm. (Žalm 78)
Hospodin kraluje, oděl se velebností. (Žalm 93)
Hospodin s námi udělal velkou věc, naplnila nás radost. (Žalm 126)
Hospodin sám je náš Bůh, pamatuje věčně na svoji smlouvu. (Žalm 105)
Hospodin si zřídil na nebi trůn. (Žalm 103)
Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. (Žalm 98)
Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? (Žalm 15)
Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. (Žalm 4)
Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. (Žalm 19)
Jak červánky ohlašují ráno
Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! (Žalm 42 + 43)
Jásejte Bohu, všechny země! (Žalm 66)
Jdu k Božím dveřím
K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. (Žalm 25)
Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. (Žalm 116)
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. (Žalm 118)
Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev
Kdo jí mé tělo a pije mou krev
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: Nezatvrzujte svá srdce! (Žalm 95)
Kolik svatých zdobí nebe
Miluji tě, Hospodine, má sílo! (Žalm 18)
Modlitba ke sv. Michaeli, archanděli (Svatý Michaeli)
Můj duch jásá v mém Bohu! (Lk 1)
Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. (Žalm 89)
Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. (Žalm 123)
Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. (Žalm 90)
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech (Žalm 89)
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. (Žalm 89)
Nechte děti přijít ke mně (Antifona k přijímání dětí)
Obnovujeme s Bohem věčnou smlouvu (Eucharistická znělka 2015)
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. (Žalm 16)
Od sítí tvých
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)
Ordinárium Z. Pololáníka
Oslava Boha Stvořitele
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. (Žalm 118)
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. (Žalm 118)
Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky. (Žalm 107)
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. (Žalm 31)
Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. (Žalm 145)
Pán mě udržuje naživu. (Žalm 54)
Pane, ty máš slova věčného života. (Žalm 19)
Pane, ukaž nám své milosrdenství. (Žalm 85)
Plesejte Bohu, který nám pomáhá. (Žalm 81)
Pojďte se poklonit Bohu. (Žalm 100)
Pokrop mě yzopem
Před tvou tváří
Přijď, Pane, a spas nás! (Žalm 146)
S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. (Iz 12)
S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. (Iz 12)
S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. (Iz 12)
Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. (Žalm 104)
Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. (Žalm 104)
Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. (Žalm 104)
Slovo Páně šířilo se po celé krajině
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Žalm 147)
Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. (Žalm 51)
Stále, stále
Staňte se živými kameny
Stvoř mi čisté srdce, Bože! (Žalm 51)
Stvoř mi čisté srdce, Bože! (Žalm 51)
Svatým bratřím chvály znějí
Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. (Žalm 97)
Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118)
Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. (Žalm 32)
U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. (Žalm 130)
Ukaž mi své cesty, Hospodine! (Žalm 25)
Ukaž mi, Pane, cestu k životu. (Žalm 16)
Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. (Žalm 41)
Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. (Žalm 98)
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. (Žalm 72)
Věčné světlo ať jim svítí
Velebí má duše Hospodina
Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. (Žalm 126)
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! (Žalm 27)
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. (Žalm 116)
Vím, že slovo Tvé
Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. (Žalm 25)
Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha. (Žalm 98)
Všichni byli naplněni Duchem Svatým
Všichni jsme děti, děti Boží
Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! (Žalm 136)
Vyvolil si apoštoly
Země je plná Hospodinovy milosti. (Žalm 33)
Zpívejme píseň naděje
Zpěvník ProScholy.cz 2021