Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. (Žalm 33)

2955

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Blaze lidu,   který si   Hospodin vyvolil   za svůj   majetek.
1.  Hospodinovo slovo   je správné,
spolehlivé je   celé jeho   dílo.
Miluje spravedlnost   a právo,
země je   plná Hospodinovy   milosti.
2.  Jeho slovem   vznikla nebesa,
dechem jeho   úst všechen   jejich zástup.
On totiž   řekl a   stalo se,
on poručil   a vše   povstalo.
3.  Hospodinovo oko   bdí nad   těmi, kdo   se ho   bojí,
nad těmi,   kdo doufají   v jeho   milost,
aby jejich   duše vyrval   ze smrti,
aby jim   život zachoval   za hladu.
4.  Naše duše­   Hospodina vyhlíží,
on sám   je naše   pomoc a   štít.
Ať spočine   na nás,   Hospodine, tvé   milosrdenství,
jak doufáme   v tebe.
Zpěvník ProScholy.cz 2023