Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. (Žalm 22)

2942

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Budu tě   chválit, Hospodine,   ve velkém   shromáždění.
1.  Své sliby   splním před   těmi, kdo   ctí Hospodina.
Chudí se   najedí do   sytosti,.
Kdo hledají   Hospodina, budou   ho chválit:
„Navěky ať   žije vaše   srdce!“
2.  Rozpomenou se,   k Hospodinu   se obrátí   všechny končiny   země,
před ním   se skloní   všechna lidská   pokolení.
Jen jemu   se budou   kořit všichni,   kdo spí   v zemi,
před ním   se skloní   všichni, kdo   v prach   sestupují .
3.  I má   duše bude   žít pro   něho,
mé potomstvo   mu bude   sloužit.
Bude vyprávět   o Pánu   příštímu pokolení,
lidu, jenž   se narodí,   budou hlásat   jeho spravedlnost:   „To udělal   Hospodin!“
Zpěvník ProScholy.cz 2024