Ukaž mi, Pane, cestu k životu. (Žalm 16)

2847

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Ukaž mi,   Pane, cestu   k životu.
1.  Ochraň mě,   Bože, neboť   se utíkám   k tobě.
Pravím Hospodinu:   „Ty jsi   můj Pán.“
Ty jsi,   Hospodine, mým   dědičným podílem   i mou   číší,
ty mně   zachováváš můj   úděl.
2.  Velebím Hospodina,   že mi   byl rádcem,
k tomu   mě i   za noci   vybízí mé   nitro.
Hospodina mám   neustále na   zřeteli,
nezakolísám, když   je mi   po pravici.
3.  Proto se   raduje mé   srdce, má   duše plesá,
i mé   tělo bydlí   v bezpečí,
neboť nezanecháš   mou duši   v podsvětí,
nedopustíš, aby   tvůj svatý   spatřil porušení.
4.  Ukážeš mi   cestu k   životu, u   tebe je   hojná radost,
po tvé   pravici je   věčná slast.
Zpěvník ProScholy.cz 2023