Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! (Žalm 27)

2851

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Věřím, že   uvidím blaho   od Hospodina   v zemi   živých!
1.  Hospodin je   mé světlo   a má   spása,
koho bych   se bál?
Hospodin je   záštita mého   života,
před kým   bych se   třásl?
2.  Jedno od   Hospodina žádám   a po   tom toužím:
abych směl   přebývat v   Hospodinově domě   po všechny   dny svého   života,
abych požíval   Hospodinovy něhy
a patřil   na jeho   chrám.
3.  Slyš, Hospodine,   můj hlas,   jak volám,
smiluj se   nade mnou,   vyslyš mě!
Mé srdce   k tobě   mluví,
má tvář   tě hledá.
Zpěvník ProScholy.cz 2023