Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země. (Žalm 72)

2823

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Budou se   ti, Hospodine,   klanět všechny   národy země.
1.  Bože, svěř   králi svou   pravomoc,
svou spravedlnost   královskému synu.
Ať vládne   tvému lidu   spravedlivě,
nestranně tvým   ubohým.
2.  V jeho   dnech rozkvete   spravedlnost a   hojnost pokoje,
dokud nezanikne   luna.
Bude vládnout   od moře   k moři,
od Řeky   až do   končin země.
3.  Králové Taršíše   a ostrovů   přinesou dary,
králové Arábie   a Sáby   zaplatí daně.
Všichni králové   se mu   budou klanět,
všechny národy   mu budou   sloužit.
4.  On vysvobodí   chudáka, který   se dovolává   pomoci,
ubožáka, jehož   se nikdo   neujímá.
Smiluje se   nad nuzným   a chudým,
zachrání ubožákům   život.
Zpěvník ProScholy.cz 2023