Skrýt akordy
R:  Až budu   ze země   vyvýšen, potáhnu   všechny k   sobě, praví   Pán.
1.  Miluji tě,   Hospodine, má   sílo,
Hospodine, má   skálo, mé   útočiště, zachránce   můj!
Můj Bože,   má skálo,   na niž   se utíkám,
můj štíte,   rohu mé   spásy, ochrano   má!
R:  Až budu   ze země   vyvýšen, potáhnu   všechny k   sobě, praví   Pán.
2.  Budu vzývat   Hospodina, jemuž   náleží chvála,
a od   svých nepřátel   budu vysvobozen.
Vyrval mě   mému mocnému   nepříteli,
těm, kdo   mě nenáviděli,   kdo mě   předčili silou.
R:  Až budu   ze země   vyvýšen, potáhnu   všechny k   sobě, praví   Pán.
3.  Honil jsem   své nepřátele   a dostihl   je,
nevrátil jsem   se, dokud   jsem je   úplně nezničil.
Potřel jsem   je, že   se nemohli   vzchopit,
padli mi   pod nohy.
R:  Až budu   ze země   vyvýšen, potáhnu   všechny k   sobě, praví   Pán.
4.  Zahnals na   útěk mé   nepřátele
a zničil   ty, kdo   mě nenávidí.
Bohu, který   mě pověřil   odplatou,
pod moji   moc národy   sklonil.
R:  Až budu   ze země   vyvýšen, potáhnu   všechny k   sobě, praví   Pán.
5.  Vysvobodil jsi   mě od   mých nepřátel,
povýšils mě   nad moje   odpůrce, vyrvals   mě z   násilníkovy moci.
Proto tě   budu, Hospodine,   mezi národy   chválit,
opěvovat chci   tvoje jméno.
R: 
Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
R:  Až budu   ze země   vyvýšen, potáhnu   všechny k   sobě, praví   Pán.
Zpěvník ProScholy.cz 2024