Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: Nezatvrzujte svá srdce! (Žalm 95)

2827

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Kéž byste   dnes uposlechli   jeho hlasu:   Nezatvrzujte svá   srdce!
1.  Pojďme, jásejme   Hospodinu,
oslavujme Skálu   své spásy,
předstupme před   něho s   chvalozpěvy
a písněmi   mu zajásejme!
2.  Pojďme, padněme,   klaňme se,
poklekněme před   svým tvůrcem,   Hospodinem!
Neboť on   je náš   Bůh a   my jsme   lid, který   pase,
stádce vedené   jeho rukou.
3.  Kéž byste   dnes uposlechli   jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá   srdce jako   v Meribě,
jako tehdy   v Masse   na poušti,
kde mě   dráždili vaši   otcové, zkoušeli   mě, ač   viděli mé   činy."
Zpěvník ProScholy.cz 2024