Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. (Žalm 19)

3020

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodinovy předpisy   jsou správné,   působí radost   v srdci.
1.  Hospodinův zákon   je dokonalý,    občerstvuje   duši,
Hospodinův příkaz   je spolehlivý,    nezkušenému   dává moudrost.
2.  Bázeň před   Hospodinem je   upřímná, trvá   navěky.
Hospodinovy výroky   jsou pravdivé,   všechny jsou   spravedlivé.
3.  Tvůj služebník   si na   ně dává   pozor
a velmi   bedlivě je   zachovává,
kdo však   každé pochybení   pozná?
Očisť mě   od chyb,   jež jsou   mi skryty!
4.  Chraň svého   služebníka před   zpupností,
ať mě   neovládne.
Bez úhony   pak budu
a vyvaruji   se velkého   hříchu.
Zpěvník ProScholy.cz 2023