Skrýt akordy
  Kyrie:
S: Pane,   smiluj se.
L: Pane,   smiluj se.
S: Kriste,   smiluj se.
L: Kriste,   smiluj se.
S: Pane,   smiluj se.
V: Pane,   smiluj se.
Gloria:
K: Sláva   na výsostech   Bohu
V: a   na zemi   pokoj lidem   dobré vůle.
S: Chválíme   tě.
L: Velebíme   tě.
S: Klaníme   se ti.   Oslavujeme tě.
L: Vzdáváme   ti díky   pro tvou   velkou slávu.
S: Pane   a Bože,   nebeský Králi,
L: Bože,   Otče všemohoucí.
S: Pane,   jednorozený Synu,   Ježíši Kriste.
L: Pane   a Bože,   Beránku Boží,   Synu Otce.
S: Ty,   který snímáš   hříchy světa,   smiluj se   nad námi.
L: Ty,   který snímáš   hříchy světa,   přijmi naše   prosby.
S: Ty,   který sedíš   po pravici   Otce,
V: smiluj   se nad   námi.
S: Neboť   ty jediný   jsi svatý,   ty jediný   jsi Pán,
L: ty   jediný jsi   svrchovaný,
V: Ježíši   Kriste, se   Svatým Duchem,   ve slávě   Boha Otce.   Amen.
Credo:
K: Věřím   v jednoho   Boha,
V: Otce   všemohoucího, Stvořitele   nebe i   země, všeho   viditelného i   neviditelného.
S: Věřím   v jednoho   Pána Ježíše   Krista,
L: jednorozeného   Syna Božího,
S: který   se zrodil   z Otce   přede všemi   věky:
L: Bůh   z Boha,   Světlo ze   Světla, pravý   Bůh z   pravého Boha.
S: Zrozený,   nestvořený, jedné   podstaty s   Otcem:
V: skrze   něho všechno   je stvořeno.
S: On   pro nás   lidi a   pro naši   spásu sestoupil   z nebe.   Skrze Ducha   Svatého přijal   tělo z   Marie Panny   a stal   se člověkem.   Byl za   nás ukřižován,   za dnů   Poncia Piláta   byl umučen   a pohřben.   Třetího dne   vstal z   mrtvých podle   Písma. Vstoupil   do nebe,   sedí po   pravici Otce.   A znovu   přijde, ve   slávě, soudit   živé i   mrtvé a   jeho království   bude bez   konce.
L: Věřím   v Ducha   Svatého, Pána   a dárce   života, který   z Otce   i Syna   vychází,
S: s   Otcem i   Synem je   zároveň uctíván   a oslavován   a mluvil   ústy proroků.
L: Věřím   v jednu,   svatou, všeobecnou,   apoštolskou církev.   Vyznávám jeden   křest na   odpuštění hříchů.
V: Očekávám   vzkříšení mrtvých   a život   budoucího věku.   Amen.
Sanctus:
V: Svatý,   Svatý, Svatý   Pán, Bůh   zástupů.
S:Nebe i   země jsou   plny tvé   slávy.
V:Hosana na   výsostech.
S:Požehnaný, jenž   přichází ve   jménu Páně.
V:Hosana na   výsostech.
Agnus Dei:
S: Beránku   Boží, který   snímáš hříchy   světa,
L: smiluj   se nad   námi.
S: Beránku   Boží, který   snímáš hříchy   světa,
L: smiluj   se nad   námi.
S: Beránku   Boží, který   snímáš hříchy   světa,
V: daruj   nám pokoj.
Zpěvník ProScholy.cz 2023