L Pa ne, smi luj S Pa smi luj se. ne, L Kris se. smi te, luj se. S Kris smi luj te, se. ne, smi luj se. S Pa va na Slá K sos tech V Pa ne, se. smi luj dob dem mi po koj li le. Bo na ze hu a V Kla me S tě. se ti. me O Chvá S Ve L le me tě. me ti Vzdá L ky je me tě. vu sla ne a Pa S Bo že, vel kou slá vu. tvou pro vše mo že, Ot če hou cí. bes ne L Bo Krá li, ží Kris ši nu, Je Sy te. jed ne, Pa S no ro ze Ot nu Bo ží, Sy ku ce. ne Pa L Be rán a Bo že, smi ta, chy svě luj se nad S Ty, sní máš hří kte hří sní máš chy svě ta, kte ty, L mi; kte by. Ty, S se díš při še pros jmi na mi. luj se nad po pra ce, smi V Ot vi ci ty di je tý, Pán, jsi ty boť Ne S jsi di sva je V ží cho ný, Je va Kris te, ši L ty je jsi svr di ha Bo Ot ce. se tým Du Sva ve slá chem, K ho řím no v jed A men. ho Stvo ři te le ne ha, Bo ce vše mo hou Ot V i ho ne tel vi tel di i be di vi ho mě, vše ze Je na ží še Kris ho. ho no v jed S řím Sy na Bo ho ží ta, ro ze L jed no z Ot se zro dil ce pře de ho, S kte z Bo Bůh L ha, Svět lo vše ky: mi Bůh z pra ho S ha, zro Bo ze pra Svě tla, pod jed ný, sta ty s Ot ře stvo ze ný, ne je ho vše chno stvo ře cem: ze skr V di a nás li pro na ši no. On S pro Skr be. z ne ze Du cha spá stou se su pil ri lo jal z Ma e 3 ny Pan Sva ho při za kem. Byl nás člo stal se a Pi a dnů Pon ci ta byl u kři za ván, žo hřben. Tře dne ho vstal a po mu čen u Vstou ma. pil dle po Pís z mrt vých ce. pra vi ci Ot A zno vu do ne po be, se sou dit ži i mrt při vě, jde, ve slá de ství bu kon bez ce. a lov je krá ho na ho, a dár ce L cha v Du řím Sva chá vy zí, na S s Ot ži Sy vo z Ot ta, i ce kte o a u ctí ván vo sla ván i cem veň ro nem je Sy L ro ků. řím v jed nu, a ty pro mlu vil ús štol nou, a po skou cír kev. o bec tou, vše sva puš den křest na od Vy je zná vám vzkří vám še hří če chů. O V ho ku. A mrt vých bu vot a ži dou Sva tý, Sva tý, Pán, men. V Sva be ze i Ne S jsou Bůh pů. stu tech. sos na sa na pl tvé ny Ho V vy. slá jmé nu ve ně. žeh Po na S při chá ný, jenž tech. sos V Ho na sa na chy hří máš svě sní ta, Be S rán ží, kte ku Bo ku Bo rán Be S ží, luj smi L mi. nad se luj se ta, smi L nad kte chy svě sní máš hří ží, kte sní máš hří chy mi. rán ku Bo Be S koj. ruj nám po svě V ta, da
Skrýt akordy
  Kyrie:
S: Pane,   smiluj se.
L: Pane,   smiluj se.
S: Kriste,   smiluj se.
L: Kriste,   smiluj se.
S: Pane,   smiluj se.
V: Pane,   smiluj se.
Gloria:
K: Sláva   na výsostech   Bohu
V: a   na zemi   pokoj lidem   dobré vůle.
S: Chválíme   tě.
L: Velebíme   tě.
S: Klaníme   se ti.   Oslavujeme tě.
L: Vzdáváme   ti díky   pro tvou   velkou slávu.
S: Pane   a Bože,   nebeský Králi,
L: Bože,   Otče všemohoucí.
S: Pane,   jednorozený Synu,   Ježíši Kriste.
L: Pane   a Bože,   Beránku Boží,   Synu Otce.
S: Ty,   který snímáš   hříchy světa,   smiluj se   nad námi.
L: Ty,   který snímáš   hříchy světa,   přijmi naše   prosby.
S: Ty,   který sedíš   po pravici   Otce,
V: smiluj   se nad   námi.
S: Neboť   ty jediný   jsi svatý,   ty jediný   jsi Pán,
L: ty   jediný jsi   svrchovaný,
V: Ježíši   Kriste, se   Svatým Duchem,   ve slávě   Boha Otce.   Amen.
Credo:
K: Věřím   v jednoho   Boha,
V: Otce   všemohoucího, Stvořitele   nebe i   země, všeho   viditelného i   neviditelného.
S: Věřím   v jednoho   Pána Ježíše   Krista,
L: jednorozeného   Syna Božího,
S: který   se zrodil   z Otce   přede všemi   věky:
L: Bůh   z Boha,   Světlo ze   Světla, pravý   Bůh z   pravého Boha.
S: Zrozený,   nestvořený, jedné   podstaty s   Otcem:
V: skrze   něho všechno   je stvořeno.
S: On   pro nás   lidi a   pro naši   spásu sestoupil   z nebe.   Skrze Ducha   Svatého přijal   tělo z   Marie Panny   a stal   se člověkem.   Byl za   nás ukřižován,   za dnů   Poncia Piláta   byl umučen   a pohřben.   Třetího dne   vstal z   mrtvých podle   Písma. Vstoupil   do nebe,   sedí po   pravici Otce.   A znovu   přijde, ve   slávě, soudit   živé i   mrtvé a   jeho království   bude bez   konce.
L: Věřím   v Ducha   Svatého, Pána   a dárce   života, který   z Otce   i Syna   vychází,
S: s   Otcem i   Synem je   zároveň uctíván   a oslavován   a mluvil   ústy proroků.
L: Věřím   v jednu,   svatou, všeobecnou,   apoštolskou církev.   Vyznávám jeden   křest na   odpuštění hříchů.
V: Očekávám   vzkříšení mrtvých   a život   budoucího věku.   Amen.
Sanctus:
V: Svatý,   Svatý, Svatý   Pán, Bůh   zástupů.
S:Nebe i   země jsou   plny tvé   slávy.
V:Hosana na   výsostech.
S:Požehnaný, jenž   přichází ve   jménu Páně.
V:Hosana na   výsostech.
Agnus Dei:
S: Beránku   Boží, který   snímáš hříchy   světa,
L: smiluj   se nad   námi.
S: Beránku   Boží, který   snímáš hříchy   světa,
L: smiluj   se nad   námi.
S: Beránku   Boží, který   snímáš hříchy   světa,
V: daruj   nám pokoj.
Zpěvník ProScholy.cz 2024