Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. (Žalm 89)

3099

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Na věky   chci zpívat   o Hospodinových   milostech.
1.  Navěky chci   zpívat o   Hospodinových milostech,
po všechna   pokolení hlásat   svými ústy   tvou věrnost.
Řekl jsi   totiž: +   „Navěky je   založena milost.“
Na nebi   jsi upevnil   svou věrnost.
2.  „Smlouvu jsem   sjednal se   svým vyvoleným,
přísahal jsem   Davidovi, svému   služebníku:
Navěky zajistím   tvůj rod
a tvůj   trůn zbuduji   pro všechna   pokolení.“
3.  On mě   bude vzývat:   Ty jsi   můj otec,
můj Bůh   a skála   mé spásy.
Navěky mu   zachovám svou   milost,
má smlouva   s ním   platit nepřestane.
Zpěvník ProScholy.cz 2023