Otče náš

804

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

svěť se C D m sích, po jmé no če náš, jenž C Ot ne be A m na jsi F buď C Tvé, le Tvá, Tvé, A m přijď G F krá lov ství ze C mi, chléb náš ko v ne bi, na D m ja i F B tak pusť nám a A m od F na še vi zdej ší D m dej A m ve C nám G dnes na B ští me šim F vi F ja D m C ny, my od pou kož i ku veď nás A m v po še ní, C a kům C ne u zlé od C ho. I a D m nás zbav G le boť ho, A m ne F Tvé je a II le C D m G od zlé zbav nás A B C ky. F men! ství i F moc C krá lov slá D m na va i
Skrýt akordy
  C Otče náš,   jenž jsi   A m na nebesích,
D m posvěť se   C jméno   G Tvé,
A m přijď   F království   C Tvé,   F buď vůle   Tvá,
D m jako v   nebi,   B tak i   F na ze C mi,
chléb náš   A m vezdejší   D m dej   C nám   G dnes
a   A m odpusť nám   F naše vi C ny,
F jakož i   my odpou D m štíme   B našim   F viní C kům
C a neuveď   nás   A m v pokušení,
(1) D m ale   G zbav nás   C od zlého.
(2) D m ale   C zbav nás   G od zlého,
A m neboť   F Tvé je   C království
i   F moc i   sláva   D m na věky.
B A C   F men!
Zpěvník ProScholy.cz 2024