lom, ro Pro dů: Pa ne, hlas Vo 1. lid ských všech kých trp plo ne be sa! Zkřeh ze kve ple sá. Roz te, co o ži je za a ňu na pl je čas, by lo pouš již se tí, spa sit při jde nás. své ti Bůh o pouš ne tí,
Skrýt akordy
  Vstup
1.  Volá hlas   všech lidských   rodů:
Prolom, Pane,   nebesa!
Zkřehlá země   trpkých plodů
ožije a   zaplesá.
Rozkvete, co   bylo pouští,
již se   naplňuje čas,
Bůh své   děti neopouští,
přijde spasit   nás.
2.  Ducha Božího   nám zjeví,
osud světa   rozhodne,
sklidí zrno,   spálí plevy,
vytne větve   neplodné.
Přiznávám své   viny, dluhy,
kromě hříchů   nemám nic,
opouštím své   bludné kruhy,
pospíchám ti   vstříc.
Před evangeliem
3.  Slovo Boží   jitří, hojí,
těší nás   i burcuje,
Ježíš zemi   s nebem   spojí,
Písmo volá:   Blízko je!
Pane, mluv   a dej   ať slyším,
dej, ať   srdcem odpovím,
ať jsem   věrným, stále   bližším
bratrem Kristovým.
Obětní průvod
4.  Svěřujem ti   celou zemi,
vesmír, lidstvo,   přírodu,
dej, ať   všechno ve   stvoření
zraje k   tvému příchodu.
Též jsem   zrnem ve   tvém poli,
příští chléb   v něm   dozrává.
Ve všem,   co mě   těší, bolí,
děj se   vůle tvá.
Přijímání
5.  Přišel v   dávné minulosti,
člověkem se   s námi   stal,
přijde v   slávě budoucnosti
jako soudce,   jako král.
Přicházíš i   nyní, v   čase,
v chlebě,   víně živý   Pán,
sytíš, léčíš,   rozdáváš se,
šťasten, kdo   je zván.
6.  Život Boží   zasáhne mě,
pronikne a   občerství
předchuť lásky   naplněné
nebeského království.
Přijímám tě   zas a   znova,
Kriste, pokrme   mých úst,
chci se   ztrácet, umenšovat,
abys mohl   růst.
Závěr
7.  Nevíme, co   přijde, Pane,
víme však,   že přijdeš   ty,
řeka času   zvolna plyne
k oceánu   věčnosti.
Kéž tvé   službě zasvěcuji
každý svěřený   mi den
a tvůj   příchod připravuji
v světě   neklidném.
8.  Maria, ty   první z   tvorů,
jitřní hvězdo   spasení,
nauč děti   po svém   vzoru
říkat Otci:   Staň se   mi!
Ať jsme   stateční a   bdělí,
světlo světa,   sůl a   kvas,
život Boží   ať se   vtělí
do každého   z nás.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0