ské nu ma kr lov Pan z krá tku, ve, když Děl 1. a na ží své ho ku sy Bo Nad po řil Pán. lán, vo ti lič jes k dí dvo tys svůj sy klad svě byl po spá lu Bo ží ci co stráž jsi ka mi lém ské no v bet lid ma hy den ské ho s an ly bděl; Spa si val náš tel. la po bou zná s te
Skrýt akordy
  Vstup
1.  Dělníku Boží   z královské   krve,
tys k   dílu spásy   byl povolán,
když svého   syna a   Pannu matku,
svůj dvojí   poklad svěřil   ti Pán.
Nad jesličkami   v betlémské   noci
co Boží   stráž jsi   s anděly   bděl;
námahy denní   lidského díla
s tebou   poznával náš   Spasitel.
Před evangeliem
2.  Dělníku Boží,   tesaři věrný,
tys Pánu   světa zbudoval   krov
a v   domku chudém   slyšels ty   první
posvátnou hudbu   Kristových slov.
Měla zvuk   lidský a   moudrost Boží
a tys   jí duši   otvíral rád.
Nauč nás   také, pěstoune   tichý,
pravdám posvátným   své srdce   vzdát.
Obětní průvod
3.  Dělníku Boží,   pro Dítě   s matkou
denní chléb   chystáš lopotou   svou,
nečekáš za   ni odměny   jiné,
než úsměv   díků v   tváři těch   dvou.
Ve službě   věrné, ve   službě stálé
Bohu tak   dáváš všechno,   co máš;
podej i   za nás   na oltář   svatý
trpký i   sladký každý   den náš.
4.  Dělníku Boží,   tvým celým   domem
den za   dnem stále   vál Boží   dech;
přesto jsi   spěchal s   rodinou svatou
do chrámu   Páně v   svátečních dnech.
Kázal tak   zákon, toužila   duše
po slavném   Božím shromáždění,
k němuž   se snáší   z pahorků   věčných
Hospodin, Bůh   všech pokolení.
Přijímání
5.  Dělníku Boží,   Syna jsi   hledal
na pouti   v slavný   Jeruzalém.
Našels ho   v chrámě,   jak slovem   vroucím
Otcovu slávu   zjevuje všem.
Pomoz nám   najít vtělené   Slovo
a věřit   z hloubi   upřímnosti,
že na   nás čeká   s toužebnou   láskou
sám živý   Kristus ve   svátosti.
6.  Pěstoune Kristův,   příteli Boží,
u stolu   tvého jídal   Bůh sám;
ty nás   veď nyní   k hostině   svaté,
v níž   tělo své   on podává   nám.
Ať spojen   s námi,   se svojí   církví,
kterou dal   tobě do   ochrany,
svůj život   vlévá haluzím   suchým,
on, vinný   keř, nám   zvěstovaný.
Závěr
7.  Dělníku Boží,   po díle   dobrém
tělo i   duši Bohu   jsi dal;
v hodince   smrti, tiché   a zralé,
sám Boží   Syn ti   u lože   stál.
Pros nyní   za nás   v království   věčném,
na němž   ti Pán   dal královský   díl,
aby i   v naší   hodině smrti
Kristus, Pán   míru, přítomen   byl.
Zpěvník ProScholy.cz 2024