Skrýt akordy
  KYRIE
/:   C Ky G ri A m e e D m le G i C son. :/
/:   F Kriste   E m     D m e G m le C i F son. :/
/:   C Ky G ri A m e e D m le G i C son. :/
GLORIA
D Sláva   G na výsostech   A Bohu a na   D zemi pokoj   G lidem dobré   A vůle.
D Chvá G líme   D Tě,   G     D vele G bíme   D Tě,   G     D klaní G me se   D Ti,   G     D osla H m vujeme   A Tě.
D Vzdává G me Ti dí A ky pro Tvou   D velikou   G slá A vu.
D Pane   G a Bo D že,   G     D nebe G ský Krá D li,   G     D Bože   H m Otče všemo A houcí.
D Pane jedno G rozený   A Synu,   D Ježíši   G Kris A te.
D Pane   G a Bo D že,   G     D Berán G ku Bo D ží,   H m Synu   A Otce.
E m Ty, který snímáš hříchy   H m světa,   A smiluj se nad   D námi.
E m Ty, který snímáš hříchy   H m světa,   A přijmi naše   D prosby.
E m Ty, který sedíš po pra H m vici Ot A ce, smiluj   D se   G nad   A námi.
Neboť   D Ty   G jediný jsi   A svatý,   D Ty   G jediný jsi   A Pán,
D Ty jedi G ný jsi svrcho A vaný,   D Ježí G ši Kris D te   G     D se Sva G tým Du D chem,
ve slávě Boha Ot A ce.
G A A   D men.
CREDO
D Věřím v jednoho Boha Otce   H m všemohoucího,
Stvoři E m tele nebe i země, všeho   A viditelného i neviditelné D ho.
Gb m Věřím v jednoho Pána, Ježíše   H m Krista, jedno G rozeného Syna   D Božího,
E m který se zrodil z Otce přede   D všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo   G ze Světla, pravý   E m Bůh z pravého Boha,
D zrozený, nestvořený,   E m jedné podstaty s Otcem:
H m skrze něho   G všechno je   A stvoře D no.
On pro nás lidi a pro naši   H m spásu sestoupil   E m z nebe.
Skrze Ducha svatého   A přijal tělo z Marie Panny a   D stal se člověkem.
Gb m Byl za nás ukřižo H m ván, za dnů   G Poncia Piláta byl umučen
a   D pohřben. Třetího   E m dne vstal z mrtvých podle   D Písma.
Vstoupil do ne G be, sedí   E m po pravici Otce.
A znovu přijde ve   D slávě soudit   E m živé i mrtvé a
jeho   H m království   G bude   A bez kon D ce.
Věřím v Ducha svatého, Pána a   H m dárce života,
který   E m z Otce i Syna vychází,
A s Otcem i Synem je zároveň uctí D ván a oslavován
Gb m a mluvil ústy proro H m ků.
Věřím   G v jednu, svatou,   D všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyzná E m vám jeden křest na odpuštění   D hříchů.
Očekávám vzkříšení   G z mrtvých a život   E m budoucího věku.
G A A   D men.
SANCTUS
D m Svatý,   C svatý,   B svatý,   C Pán Bůh   F zástupů.
G m Nebe i   C země jsou   G m plny Tvé   A slávy.
Hosa D na na   G 7 výsostech.   B Hosana na   C výso D stech.
Požehna D m ný, jenž   C přichází   B ve jménu   A Páně.
Hosa D na na   G 7 výsostech.   B Hosana na   C výso D stech.
AGNUS DEI
/:   D m Beránku   A m Boží,   B který sní C máš hříchy   F světa,   G m smiluj   A se nad   D m námi. :/
G m Beránku   D m Boží,   B který sní C máš hříchy   F světa,   G m daruj   A nám   D pokoj.
Dostupné nahrávky a videa
YouTube
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0