Skrýt akordy
  KYRIE
/:   C Ky G ri A m e e D m le G i C son. :/
/:   F Kriste   E m     D m e G m le C i F son. :/
/:   C Ky G ri A m e e D m le G i C son. :/
GLORIA
D Sláva   G na výsostech   A Bohu a   na   D zemi pokoj   G lidem dobré   A vůle.
D Chvá G líme   D Tě,   G     D vele G bíme   D Tě,   G     D klaní G me se   D Ti,   G     D osla H m vujeme   A Tě.
D Vzdává G me Ti   A ky pro   Tvou   D velikou   G slá A vu.
D Pane   G a Bo D že,   G     D nebe G ský Krá D li,   G     D Bože   H m Otče všemo A houcí.
D Pane jedno G rozený   A Synu,   D Ježíši   G Kris A te.
D Pane   G a Bo D že,   G     D Berán G ku Bo D ží,   H m Synu   A Otce.
E m Ty, který   snímáš hříchy   H m světa,   A smiluj se   nad   D námi.
E m Ty, který   snímáš hříchy   H m světa,   A přijmi naše   D prosby.
E m Ty, který   sedíš po   pra H m vici Ot A ce, smiluj   D se   G nad   A námi.
Neboť   D Ty   G jediný jsi   A svatý,   D Ty   G jediný jsi   A Pán,
D Ty jedi G ný jsi   svrcho A vaný,   D Ježí G ši Kris D te   G     D se Sva G tým Du D chem,
ve slávě   Boha Ot A ce.
G A A   D men.
CREDO
D Věřím v   jednoho Boha   Otce   H m všemohoucího,
Stvoři E m tele nebe   i země,   všeho   A viditelného i   neviditelné D ho.
Gb m Věřím v   jednoho Pána,   Ježíše   H m Krista, jedno G rozeného Syna   D Božího,
E m který se   zrodil z   Otce přede   D všemi věky:
Bůh z   Boha, Světlo   G ze Světla,   pravý   E m Bůh z   pravého Boha,
D zrozený, nestvořený,   E m jedné podstaty   s Otcem:
H m skrze něho   G všechno je   A stvoře D no.
On pro   nás lidi   a pro   naši   H m spásu sestoupil   E m z nebe.
Skrze Ducha   svatého   A přijal tělo   z Marie   Panny a   D stal se   člověkem.
Gb m Byl za   nás ukřižo H m ván, za   dnů   G Poncia Piláta   byl umučen
a   D pohřben. Třetího   E m dne vstal   z mrtvých   podle   D Písma.
Vstoupil do   ne G be, sedí   E m po pravici   Otce.
A znovu   přijde ve   D slávě soudit   E m živé i   mrtvé a
jeho   H m království   G bude   A bez kon D ce.
Věřím v   Ducha svatého,   Pána a   H m dárce života,
který   E m z Otce   i Syna   vychází,
A s Otcem   i Synem   je zároveň   uctí D ván a   oslavován
Gb m a mluvil   ústy proro H m ků.
Věřím   G v jednu,   svatou,   D všeobecnou, apoštolskou   církev.
Vyzná E m vám jeden   křest na   odpuštění   D hříchů.
Očekávám vzkříšení   G z mrtvých   a život   E m budoucího věku.
G A A   D men.
SANCTUS
D m Svatý,   C svatý,   B svatý,   C Pán Bůh   F zástupů.
G m Nebe i   C země jsou   G m plny Tvé   A slávy.
Hosa D na na   G 7 výso D stech.   B Hosana na   C výso D stech.
Požehna D m ný, jenž   C přichází   B ve jménu   A Páně.
Hosa D na na   G 7 výso D stech. Hosa B na na   C výso D stech.
AGNUS DEI
/:   D m Beránku   A m Boží,   B který sní C máš hříchy   F světa,   G m smiluj   A se nad   D m námi. :/
G m Beránku   D m Boží,   B který sní C máš hříchy   F světa,   G m daruj   A nám po D koj.
Zpěvník ProScholy.cz 2024