Petr Chaloupský

autor
O autorovi
Narozen 25.11.1964 v Praze. Ředitel kůru, skladatel a varhaník při kostele sv. Jiljí v Paze. Autor mnoha duchovních a liturgických skladeb. Osobní stránky http://chaloupsky.cz
Autorské písně
Aleluja před evangeliem v době vánoční I
Aleluja před evangeliem v době vánoční II
Budiž chvála, Božskému Srdci
Chvála Tobě, Kriste, Králi věčné slávy (Zpěv před evangeliem v době postní)
Hle, panna počne a porodí syna
Ježíši tichý srdce pokorného
Ježíši, nelze popsat slovy
Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. (Ubi caritas et amor, Deus ibi est.)
Litanie ke Kristu Králi
Milujte se navzájem
Nejvyšší kníže pastýřů
Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
Pastorela (Poslyšte, bratři jen)
Popule meus
Raduj se, raduj, Jeruzaléme (Gaudete)
Radujte se stále v Pánu (Gaudete)
Slavme dnešní svátek muže ctného, svatého (Ke svatému muži)
Slyš, ó dobrý Bože, nářek můj
Tobě se odevzdávám
Tvému domu, Pane, přísluší svatost
Ty jsi Petr (Tu es Petrus)
Uviděl jsem nové město, nový Jeruzalém
V kajícnosti začněme půst
Věřím, že můj Vykupitel žije
Vezmi svůj kříž a následuj mne
Vím, komu jsem uvěřil
Všichni byli naplněni Duchem svatým
Vstanu, půjdu k Otci
Vyvolil jsem si tento dům
Zpěvník ProScholy.cz 2024