Josef Olejník

autor
O autorovi
Kněz olomoucké arcidiecéze, magistr gregoriánského chorálu; autor duchovní hudby.
Autorské písně
Aleluja
Aleluja
Aleluja, aleluja, aleluja. (Žalm 118)
Aleluja. Bůh vás povolal kázáním evangelia, abychom dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista.
Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. (Žalm 128)
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. (Žalm 33)
Ať, Pane všeho vědění (melodie B7)
Betlémské světlo
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. (Žalm 128)
Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. (Žalm 33)
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. (Žalm 112)
Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. (Žalm 119)
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Žalm 22)
Bože, buď milostiv a žehnej nám! (Žalm 67)
Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. (Žalm 80)
Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. (Iz 12)
Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. (Iz 12)
Budou mě blahoslavit
Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. (Žalm 72)
Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. (Žalm 116)
Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. (Žalm 116)
Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. (Žalm 22)
Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. (Žalm 138)
Bůh je láska
Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. (Žalm 47)
Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil (Žalm 30)
Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. (Žalm 147)
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. (Žalm 118)
Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Žalm 96)
Dobré je chválit Hospodina. (Žalm 92)
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život
Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných. (Žalm 116)
Druhé ordinárium J. Olejníka
Duch můj plesá v Bohu mém! (Lk 1)
Duše má, chval Hospodina. (Žalm 146)
Ejhle, oběť přesvatá
Hle, Panna počne
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. (Žalm 40)
Hospodin je mé světlo a má spása. (Žalm 27)
Hospodin je milosrdný a milostivý. (Žalm 103)
Hospodin je milosrdný a milostivý. (Žalm 103)
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. (Žalm 23)
Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. (Žalm 97)
Hospodin kraluje, oděl se velebností. (Žalm 93)
Hospodin si zřídil na nebi trůn. (Žalm 103, Josef Olejník)
Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. (Žalm 98)
Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? (Žalm 15)
Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. (Žalm 4)
Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. (Žalm 103)
Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. (Žalm 19)
Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. (Ex 15)
Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. (Žalm 42 + 43)
Je cesta trním posetá
Je to jeden chléb
Jeruzalém, obec slavná (melodie C)
Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. (Žalm 116)
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. (Žalm 118)
Kde je opravdová láska
Kdo chce jít za mnou
Kdo jí mé tělo a pije mou krev (Žalm 34)
Když, Tvůrce nebes nezměrný (melodie B8)
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! (Žalm 95)
Krásná Panna (Moravská koleda)
Mariánské nešpory
Mé srdce jásá
Miluji tě, Hospodine, má sílo! (Žalm 18)
Modlitba před spaním
Na věky budu zpívat o tvém milosrdenství, Hospodine. (Žalm 89)
Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. (Žalm 89)
Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. (Žalm 89)
Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. (Žalm 89)
Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. (Žalm 123)
Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. (Žalm 90)
Nebeský pokrm dal jim Hospodin. (Žalm 78)
Nezapomínejte na Boží skutky! (Žalm 78)
Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. (Žalm 16)
Odpověď A - E
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)
Ordinárium J. Olejníka I. (502)
Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. (Žalm 107)
Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého (Žalm 31)
Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. (Žalm 145)
Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. (Žalm 132)
Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. (Žalm 29)
Pán je můj pastýř
Pán je světlo národů
Pán mě udržuje naživu. (Žalm 54)
Pane žní
Pane, ty máš slova věčného života. (Žalm 19)
Pějme píseň o Hedvice
Plesejte Bohu, který nám pomáhá. (Žalm 81)
Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem. (Žalm 45)
Pokrop mě yzopem
Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. (Žalm 46)
Radostí zajásám v Pánu. (Žalm 13)
Raduj se, Královno nebeská
Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. (Žalm 104)
Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. (Žalm 104)
Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvářnost země. (Žalm 104)
Slavná slova
Slavná Spasitele Matko
Slovácká koleda
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Žalm 147)
Staroslověnské ordinárium J. Olejníka
Stvoř mi čisté srdce, Bože! (Žalm 51)
Stvoř mi čisté srdce, Bože! (Žalm 51)
Sv. Cecílie zůstala věrná
Svatý Michaeli
To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. (Žalm 24)
Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118)
Třetí ordinárium J. Olejníka
Ty, Hospodine, vládneš nade vším. (1 Kron 29)
Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. (Žalm 32)
U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. (Žalm 130)
Ukaž mi své cesty, Hospodine! (Žalm 25)
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! (Žalm 85)
Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. (Žalm 71)
Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. (Žalm 41)
Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. (Žalm 126)
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. (Žalm 116)
Viděl jsem pramen vody
Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. (Žalm 25)
Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha. (Žalm 98)
Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku ty i tvá vznešená archa. (Žalm 132)
Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. (Žalm 69)
Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! (Žalm 137)
Vzývej, církvi, svého kněze Jana
Zachraň mě svou slitovností, Hospodine! (Žalm 31)
Zahlaď, Bože, mou nepravost (Zpěv při udělování popelce)
Zdráva Matko vtělené moudrosti
Zdrávas, Královno
Želivská křížová cesta (Je cesta trním posetá, K076)
Země je plná Hospodinovy milosti. (Žalm 33)
Země je plná Hospodinovy milosti. (Žalm 33)
Zpívané odpovědi ke mši
Zpěvník ProScholy.cz 2024