Backspace Band

autor
Interpretace písní
Agnus Dei (Haleluja)
Aleluja (Plzeňské)
Ať požehnán je Bůh
Ať srdce mé Tebe vídá
Ať tvá živá voda
Buď vládcem mým (Zemi v rukou máš)
Bůh všech mých dní
Bůh za mě zápas dokončí
Byl člověk jako já
Cesta života
Chceme Ti děkovat
Chci být víc (Nepopsaný list)
Chci jít za Tebou (Hledám Tvoji tvář)
Chci Tě chválit
Chléb a víno
Chleba a víno nesu na oltář
Chval Ho, ó duše má (Tisíce důvodů)
Chvála ať zní
Chvalte Hospodina z nebes
Dary (Z mnoha zrn)
Den co den (Jak to říct, nevím)
Díky za Tvůj kříž
Duchu Svatý, přijď (Sestup mezi nás)
Duchu Svatý, volám přijď
Hledejte Boží království
Hledejte nejprve Boží království
Hospodin je můj pastýř
Hospodin kraluje
Hospodine, nade mnou se smiluj (Hospodine, prosím, nade mnou se smiluj)
Hudba doznívá
Hymnus k Duchu Svatému
Já jsem s tebou (Půjdeš-li pouští)
Jak dobré je vzdávat
Ježíš, Ježíš je Pán
Ježíši, přijď (Před Tebou, Pane, klečíme)
Jsem Ti blízko
Jsme Tvůj lid
Kéž se v našich domech tančí
Kvůli nám (Nad všechny krále)
Má někdo z vás žízeň
Marie Magdaléna (Den už se probouzí, temnota slábne)
Marnotratný syn (Odpouštím)
Modlitba (Vyuč mě, Pane můj)
Mou cestu v rukou máš
Můj Králi, má spáso (Tobě ať jásání)
Nádherný (Ve Tvém srdci je soucit)
Nám, Pane, dal jsi slovo své
Náš Pán, On je králů Král (Sešli jsme se dnes)
Nyní pokloňme se před Králem
Ó, Pane, otevři mé rty
Oceány (Zavolám tě jménem tvým)
Otče můj drahý
Otče, chválím
Otevřte víc brány své
Pane Bože, přijď k nám
Pane můj, Tys můj spasitel
Pánu ať zní píseň chval
Píseň spasených (Hoden je Beránek)
Přicházím
Přicházíme před Tvoji tvář
Přijď, Duchu svatý, k nám
Přijmi, Pane (Přijmi, Pane, z našich polí chléb)
Přikázání lásky (Milujte se navzájem)
První i poslední (Hymna CSM Olomouc 2017)
Radostí jsi mou (Chválím slávu Tvou můj Králi)
Rájem
Řeka Tvé lásky
Sláva Tvá (Beránku můj)
Slunce Kristovy lásky
Stát smím (Co říci Ti smím)
Toužím (Toužím, po Tobě toužím)
Toužím přinést na oltář
Tvé slovo je
Tvůj Pán (Hymna CSM Žďár 2002, Vy jste sůl země)
Tvůj plamen
Tvý srdce chci mít
Ty jsi jediný Bůh
Uzdrav svou zem
Veni Spiritus Sancte
Voláme tě, Duchu svatý
Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe
Vzdejme Pánu díky (Svý kroky rozezpívej)
Zář tváře Tvé (Buď světlem nám)
Zaradoval jsem se, když mi řekli (Žalm 122)
Zde jsem (K nám když jsi vstoupil)
Zpívat píseň lásky smím
Zpívejme novou píseň Pánovi
Zpěvník ProScholy.cz 2024