Filia

hudební uskupení
Související autoři: Karel Řežábek
Autorské písně
Advent (Na adventním věnci svítí první svíčka)
Amen, amen
Áronské požehnání (Ať ti požehná Hospodin)
Ať přijde probuzení
Bůh buď v hlavě mé
Bůh za mě zápas dokončí
Byl srdcem služebník
Čeká nás párty
Chci být tam, kde Ty jsi rád
Chci nést svůj kříž
Chvalte, služebníci
Chválu vzdejte Hospodinu
Cítím Tvůj dotek
Dokonalé město (Dokonalé nádherné město)
Dokonáno jest (Odpustit hřích, zastavit lavinu)
Haleluja, je jen jeden Pán
Haleluja, sláva
Hledejte nejprve Boží království
Hospodine, Ty mi světlo rozsvěcíš
Hvězdáři
Já sám
Jen dvě cesty jsou
Ježíši, Beránku
Jsem kvítek šáronský
Jsem Ti blízko
Jsme děti Tvé
K narozeninám
Když Egypt je nám v patách
Králi můj, Tebe hledám
Kristus kraluje
Lid, který chodí v temnotách
Lidé všech národů
Maranatha!
Na večerním nebi
Nápis na veřejích
Někdy se zdá
Ó Hospodine, jsi má skrýš
Otče náš nebeský
Pěj chválu nádhernému Pánu
Požehnání Všemohoucího
Požehnaný (Požehnaný, víc tě toužím znát)
Radostnou zprávu nesu
S námi je Bůh
Schody do nebe
Sláva Pánu Ježíši
Stáj chudičká
Ten večer
Tvoje krev
V tu noc
Ve dlaních
Veni Sancte Spiritus
Veni Spiritus Sancte
Věřím v Boha
Vítáme Tě mezi námi, Pane
Všechno, co by sis přál
Vzhůru, pojďme k vodám
Z našich srdcí Tobě
Zdravíme Vás
Ztišení
Překlady
Alfa i Omega
Ať je dnes Tvůj dům
Ať tvá živá voda
Byl člověk jako já
Dávám Ti, Králi můj
Haleluja (Agnus dei)
Hosana (Hosana Bohu na nebi)
Ježíš, přítel hříšných
Jsem samý šrám a rána
Jsi
Jsi život můj
Kadoš (Hospodin, svatý Pán zástupů)
Kde se křesťané
Kéž se všichni svatí
Klaníme se před Tvou tváří
Má někdo z vás žízeň
Mou cestu v rukou máš
Můj Bůh je můj štít
Můj Králi, má spáso (Hlahol zem Pánu)
Oslavuj Pána, oslavuj
Pánu ať zní píseň chval
Pokoj Tvůj jak řeka
Pokoj vám
S každým trápením
Sláva Tobě, Králi
Sláva, náš Pán je živ
Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů
Tak jako slunce ráno vychází
Tvoje jméno vyznávám
Tvoje moc kéž se uvolní
Ty jsi mocný
Ty jsi Pánem všech mých dní
Ty sám, Ty jsi důvod
Veď mě z vnějších nádvoří
Víc lásky (Toužím Tě mít rád)
Zde jsem (K nám když jsi vstoupil)
Zpívat píseň lásky smím
Zpěvník ProScholy.cz 2024