Sestry Boromejky

autor
O autorovi
Sbor sester boromejek "Ad laudem Domini" doprovází zpěvem a hudbou bohoslužby v kostele sv. Karla Boromejského v Praze od roku 1993. www.boromejky.cz/hudba
Interpretace písní
Abrahám (V krajině Háran žil člověk)
Aj já dívka Pána velikého (SR - středa Obětování)
Aj, co to nového
Aj, dnes v Betlémě
Aj, já dívka nejnižší (SR -sobota Závěr)
Aj, růže rozvila se
Aj, šťastná byla chvíle (SR - čtvrtek Evangelium)
Aj, těžkost věčně neblahou (SR - čtvrtek Graduale)
Aj, vykveť nám prut Arona (SR - čtvrtek Agnus)
Akatist (Raduj se, skrze niž radost zazářila)
Aleluja
Aleluja (kánon)
Aleluja, aleluja, aleluja. (Žalm 118)
Alma Redemptoris Mater (chorální antifona)
Anděl k Panně poslán jest (SR - neděle Agnus)
Anděl Páně na svět přišel (SR - pondělí Evangelium)
Ave Crux, spes unica
Ave Domina sancta
Ave Maria (Arcadelt)
Ave Maria (Perosi)
Ave Maria (Smolík)
Ave Regina caelorum
Beránku Boží, Ježíši Kriste (SR - sobota Agnus)
Blahoslavení milosrdní
Bohu čest sláva nejvyšší
Bože věčný, Duše svatý (SR - pátek Přijímání)
Buď od nás všech pozdravena
Bůh což věčný uložil (SR - neděle Graduale)
Bůh se nám dnes narodil
Bůh Syna svého (SR - čtvrtek Obětování)
Bůh všemohoucí
Byla cesta ušlapaná (moravská koleda)
Chtíc, aby spal
Chvála Bohu našemu (SR - středa Sanktus)
Chválami se ozývej (Plesejte, plesejte, Kristus s námi přebývá, Resonat in laudibus)
Člověče, nevěř světu (Adventní zpěv II.)
Co sa stalo, přihodilo na horách
Co se tak svítí v Betlémě
Což byl Adam ztratil (SR - čtvrtek Po pozdvihování)
Cunctipotens
Danielis prophetia
Dávej, dávej Kristu Ježíši
Děkujemeť, ó Bože náš (Staročeské roráty)
Den co den (Společně zpívejme) (Společně zpívejme novou píseň)
Den přeslavný jest k nám přišel
Desetiletí (Desetiletí duchovní obnovy národa)
Díky ti, Ježíši, že vedeš mě cestou za tebou
Divná milost stala se (SR - pondělí Závěr)
Dnešní den všichni křesťané
Duše Kristova, posvěť mne
Duše milý, přesvatý (SR - úterý Graduale)
Duše naše Boha chval (SR - pátek Po pozdvihování)
Ecce panis angelorum
Ejhle, Hospodin přijde (Staročeské roráty)
Ejhle, spásy slunce jasné (SR - středa Evangelium)
Fíkovník (Jeden člověk řekl vinaři)
Hlas andělů Betlémem zní
Hle, šťastná byla chvíle
Hora blahoslavenství (Ježíš stojí na hoře Boží)
Hora Varalo (Stezkou úzkou)
In monte Olivetti
In natali Domini
In novo anno (In hoc anni circulo, Gotická koleda)
Jaderné poslání (Staletí vedeš nás)
Jaká zář to nad Betlémem
Jakož svatí proroci (SR - středa Po pozdvihování)
Jana a Jan (Jsem s tebou stále na cestách tvých, až uvidíš Orion)
Jazyk lidský Boha chval (SR - úterý Evangelium)
Jdu klanět se ti k jeslím sám
Je králů Král a pánů Pán (Povolání Jana N. Neumanna)
Jesu Domine
Ježíš, náš Spasitel
Jezu náš, mocný světa králi (SR - úterý Sanktus)
Jezu, spáso světa veškerého (SR - středa Agnus)
K tvým jeslím, Pane, přicházím
Kde mám hledat milého
Kdo jí mé tělo a pije mou krev (Žalm 34)
Klademe do tvých rukou
Králi nebes výsosti (SR - čtvrtek Sanktus)
Královská koruno
Krásná Panna (Moravská koleda)
Krásy Panny Marie
Kriste Ježíši (SR - pondělí Přijímání)
Kristus stal se pro nás
Kristus syny zvolené (SR - pátek Sanktus)
Kristus, slávy věčné král (SR - středa Přijímání)
Křížová cesta IV. (První zastavení věrně připomíná)
Litaniae lauretanae
Litanie biblické
Litanie jugoslávské
Litanie k nejdražší Krvi Ježíše Krista
Litanie k Panně Marii 2
Litanie k Panně Marii 4 invokace
Lodice bílá (Poslyš, ó Maria, panenská Matko)
Loudám se městem
Magnificat - chorál
Maria, Matko Ježíše (Alma Redemptoris Mater)
Maria, Matko v panenství (Dnes věnec krásný míti máš)
Marii vyprovázejme
Marné volání
Mater Inviolata
Matičko Boží
Matka Bolestná (Maria, tys zakusila)
Matka Vojtěcha (Nebe je velká zahrada)
Matko Páně, nebes bráno
Matky (Ó, naše drahá Matko Terezie)
Mešní píseň k Božímu milosrdenství
Miláno (Jsi otcem trpících)
Milosrdenství je Bůh
Milosrdenství velebme
Milosrdná
Milosrdnou sestrou chci být
Mladý šlechtic Borromeo
Mnozí spravedliví (SR - neděle Vstup)
Moteto (Aleluja, Dominus regnavit)
Nad Betlémem svítí hvězda
Narodil se Vykupitel
Náš Bůh je láska
Ne, už nežiji já
Nebe rosu vydalo (SR - sobota Kyrie)
Nejmocnější Bože Otče (SR - sobota Sanktus)
Nové hvězdy nové světlo
Novou radost
Ó Beránku nevinný
Ó Duše přesvatý (SR - pondělí Graduale)
Ó Duše svatý, Pane náš (SR - úterý Obětování)
Ó hlavo plná trýzně
Ó kráso
O narození Pána Krista (Děťátku my prozpěvujme)
Ó Regina
Ó synu, dcero, Boha chval (O filii et filiae)
Ó, co vedlo tebe (SR - pondělí Po pozdvihování)
Ó, Maria nejsvětější (Ó, Maria santissima)
Ó, slavná Panno Maria
Oběť velkonoční chvály (Velikonoční sekvence)
Omnes qui transitis
Otče, slyš synů svých (SR - pátek Graduale)
Pán nebeský, král andělský (SR - úterý Po pozdvihování)
Pán v pravdě vstal z hrobu (Žalm 118)
Pane Ježíši, ty jsi můj cíl
Pane, Jezu Kriste milený (SR - úterý Přijímání)
Panno blahoslavená (SR - neděle Obětování)
Panno svatá
Passio Christi conforta me (Utrpení Kristovo, posilni mne)
Pastorela in A
Pastýřové vstávejte (od Rožnova)
Patriarchové svatí (SR - pátek Vstup)
Pějme píseň radostnou (SR - pátek Obětování)
Plesej všechno stvoření
Pod ochranu tvou se utíkáme
Poděkujmež nebeskému Otci (SR - pátek Závěr)
Podivme se pokoře (SR - středa Graduale)
Podle kříže Matka stála
Poslán jest od Boha anděl (SR - neděle Evagelium)
Poutnická
Pověz upřímně
Požehnaný, Jezu Kriste dobrý! (SR - sobota Po pozdvihování)
Požehnaný, velebný (SR - neděle Po pozdvihování)
Prameni světla, Kriste (Kriste, prameni světla)
Přiblížil se vánoční čas
Přišel Vykupitel
Přistupme k stolu Páně
Prolom, Pane, nebesa (SR - pondělí Vstup)
Prorok evangelický (SR - středa Vstup)
Prosba o milosrdenství (Ať se nebojíme brát ze tvých dlaní)
Puer natus in Betlehem
Puer nobis nascitur
Quem pastores
Radost Páně je naší silou
Raduj se Panno přečistá
Radujme se všichni
Radujme se všichni spolu (Chvály Božské - Tábor 1560)
Redemptoristé (Chvalme muže slavné)
Regina caeli (chorální antifona)
Regina caeli
Regina caeli laetare
Rodný kraj (Ten kraj, kde rodný dům)
Rosu dejte, nebesa (SR - čtvrtek Vstup)
Rosu dejte, nebesa, a tou svlaž srdce lidská (SR - sobota Vstup)
Rosu shůry (SR - sobota Graduale)
Salve Mater misericordiae (chorální antifona)
Salve Regina, Mater misericordiae (chorální antifona)
Sancte Michael
Sem pojďte
Slyším tvé volání
Smiluj se, Bože (Gott sei uns gnadig)
Soudce všeho světa, Bože
Spanilé s nebe pacholátko
Srdce Ježíšovo (Miloval vždy lidi do krajnosti)
Svatá Notburga - životopis (Na zámku v Rattenburgu služkou je)
Svatá Notburgo, paní z Ebenu
Svatá Notburgo, útočiště v našich nesnázích
Svatá Rodina (Ježíši, Maria, Josefe!)
Svatohorské stála Matka
Svatý Václave, stále stůj při nás! (Kongregační patronové sester Boromejek)
Svatý, věčně svatý Bůh (SR - pondělí Sanktus)
Syn Boží se nám narodil (Moravská koleda)
Těšiteli, Duchu svatý
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118)
Tvorstvo všechno Boha Otce (SR - sobota Gloria)
Tvůrci svému děkujíc
Ty jsi dárce nebes síly (SR - pátek Agnus)
Ty jsi, Kriste, Boží Syn (SR - neděle Přijímání)
Týnské devítníkové Sláva Otci (Sláva Bohu Otci)
U Betléma dnes Maria přečistá
Ukřižovaný Kriste
Universi populi
V čem je základ věčné spásy (SR - čtvrtek Přijímání)
V Pánu svém se radujme (SR - úterý Závěr)
V této době svaté (SR - pondělí Agnus)
Vánoce (Hlas zvonů táhne nad závějí)
Vánoční roztomilost (Toto malé děťátko)
Vánoční ukolébavka
Vánoční ukolébavka (Slyš, andělé, co pěli)
Věčná lásko
Věčný, velký Bože náš (SR - pondělí Obětování)
Vedou tě v poutech
Velebí má duše (SR - čtvrtek Závěr)
Veliká je dobrota (SR - pátek Evangelium)
Velikonoční hymnus Renč (Zde jest Král z Krále)
Veni Creator Spiritus (Svatodušní hymnus)
Věřící, sem spějte (Adeste fideles)
Věřme v Boha jednoho (SR - neděle Kredo)
Věrný křesťan Pánu pěj (SR - čtvrtek Kyrie)
Vesel se té chvíle
Vesel se, Panno
Veseliž se již nyní (Adventní ciaccona)
Viděl jsem pramen vody
Vítej, dítě milované
Vítej, milý Jezu Kriste (SR - sobota Přijímání)
Vládce světa, Bože náš (SR - pondělí Kyrie)
Voláme tě, svatý Karle
Všecka krásná jsi Maria
Všemohoucí žádoucí (SR - neděle Sanktus)
Všichni praví milovníci Boží (SR - pátek Kyrie)
Všichni věrní křesťané (SR - neděle Kyrie)
Vstoupil Pán v slávu nebeskou
Vtělení Krista Ježíše (SR - úterý Vstup)
Vychvalujme vesele
Vyslyš naše modlitby (SR - úterý Kyrie)
Výtky Spasitelovy
Vzdejme díky, chválu, čest (SR - středa Závěr)
Vzpomínko sladká, Ježíši (Dulcis lesu memoria)
Z hvězdy vyšlo slunce (SR - úterý Agnus)
Z milosti tak hojné (SR - neděle Závěr)
Zazpívejme Kristu Pánu
Zdávna Bůh co uložil (SR - sobota Evangelium)
Zde je ta země, která rodí lásku
Zdráv buď, Pane Jezu Kriste (SR - středa Kyrie)
Zdráva buď, Panno Maria (Staročeské roráty)
Zdráva budiž, Maria (SR - sobota Obětování)
Zdrávas, Hvězdo skvoucí
Zdrávas, Královno
Zdrávas, Královno
Zdrávas, Královno - znělka
Zdrávas, Maria Panno
Zdrávas, Maria, milosti plná
Zdrávas, Růže skvoucí
Zpívej v čase vánočním
Zpěvník ProScholy.cz 2024